ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ

Library is the heart of the institution or organization. Library plays a vital role in development of the students as well as the faculty. It is the place of knowledge, open for Teacher educators and Student-teachers. Library build knowledge and support teaching and learning and also provides better Service to its user. Sree Siddaganga College of Education has established its own library open in the academic year 1972-73 for students as well as for faculty members.

At present, the library is well equipped, furnished and spacious to accommodate 50 students at a time presently it has 17403 volumes including Encyclopedias, Dictionaries, Gazetteers and Year books. 874 Journals Back Volumes and  77 CD’S, DVD’s and Video Cassettes then  subscribes more than 17 Educational Journals  and 12 Magazines and 06  Kannada and English Daily News Papers.


ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೃದಯವಿದ್ದಂತೆ.  ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ.  ಸದರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಗ್ರಂಥಾಲಯವಿದೆ.  ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿವಿಧ ಪುಸ್ತಕಗಳು:

ವಿಶ್ವಕೋಶಗಳು, ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು, ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ವೃತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಸಿ.ಡಿ.ಗಳು, ಶಬ್ಧಕೋಶಗಳನ್ನೂಒಳಗೊಂಡಿದೆ.