ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Sree Siddaganga College of Education is following Two year CBCS semester scheme syllabus prescribed by the Tumkur University. Bachelor of Education extends over a period of two academic years  consisting of four semesters.

The course includes hard core and soft core as theory papers. The teaching programme consists of pre-internship activities, internship activities and post internship activities.

Workshops on teaching skills, seminar presentations, simulated teaching, preparation of  Instructional Kit and community based activities are the part of the programme.

Community oriented, personality development programmes and training in yoga are carried out. Field activities are compulsory components of the program.

Student-teachers can opt either English or Kannada medium for practice teaching and writing of theory examinations. A candidate is required to have 80% of the attendance at the end of each semester in each subject and 90% for practical activities. Examination will be held at the end of each semester.


ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವು ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ 2 ವರ್ಷದ ಸಿಬಿಸಿಎಸ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪದ್ಧತಿಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬೋಧನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.