1 Dr. R. Rudraradhya, M.A., M.Ed., M.Phil ., Ph.D.

ಡಾ. ಆರ್.ರುದ್ರಾರಾಧ್ಯ, ಎಂ.ಎ., ಎಂ.ಇಡಿ., ಎಂ.ಫಿಲ್., ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ

Principal

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು

Dr.  G. B. Devamma, B.Sc., M.A., M.Ed., M.Phil ., Ph.D.

ಡಾ. ಜಿ. ಬಿ. ದೇವಮ್ಮ, ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ.,  ಎಂ.ಎ., ಎಂ.ಇಡಿ., ಎಂ.ಫಿಲ್., ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ

Assistant Professor

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

3 Dr. R. Girija, B.Sc., M.A., M.Ed., M.Phil ., Ph.D.

ಡಾ. ಆರ್. ಗಿರಿಜ, ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ.,  ಎಂ.ಎ., ಎಂ.ಇಡಿ., ಎಂ.ಫಿಲ್., ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ

Assistant Professor

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

4 Dr. Jagadeesh Kumar, M.A., M.Ed., M.Phil., Ph.D.

ಡಾ. ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್,  ಎಂ.ಎ., ಎಂ.ಇಡಿ., ಎಂ.ಫಿಲ್., ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ

Assistant Professor

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

Dr. G. V. Shobha, B.Sc., M.A., M.Ed., M.Phil, Ph.D.

ಡಾ. ಜಿ. ವಿ. ಶೋಭ., ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ.,  ಎಂ.ಎ., ಎಂ.ಇಡಿ., ಎಂ.ಫಿಲ್., ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ

Lecturer

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

6 Sri. P. Shambulinga Swamy, M.A., M.Ed., M.Phil

ಶ್ರೀ ಪಿ.ಶಂಭುಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಂ.ಎ., ಎಂ.ಇಡಿ., ಎಂ.ಫಿಲ್.,

Lecturer

ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

7 Dr. Jyothi B. Panth, M.Sc., M.Ed., M.Phil., Ph.D.

ಡಾ. ಜ್ಯೋತಿ. ಬಿ. ಪಂತ್,  ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ., ಎಂ.ಇಡಿ., ಎಂ.ಫಿಲ್., ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ

Assistant Professor

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

Dr. B. N. Thimmaiah, M.Sc., M.Phil., Ph.D.

ಡಾ. ಬಿ. ಎನ್. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ., ಎಂ.ಫಿಲ್., ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ

Librarian

ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು

9 Sri. P. Karthik, BCA

ಶ್ರೀ ಪಿ.ಕಾರ್ತೀಕ್,  ಬಿಸಿಎ

Technical Assistant

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು

10 Sri. K. S. Satish, B.A

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಸ್. ಸತೀಶ್, ಬಿ.ಎ.

Second Division Assistant

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಗುಮಾಸ್ತರು

11 Smt. H. S. Nirmala

ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ನಿರ್ಮಲ 

Clerk cum Typist

ಗುಮಾಸ್ತರು ಹಾಗೂ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು

12 Sri. Rajanna

ಶ್ರೀ ರಾಜಣ್ಣ 

Peon

ಸಹಾಯಕರು

13 Sri. Gangaraju

ಶ್ರೀ ಗಂಗರಾಜು

Peon

ಸಹಾಯಕರು

14 Sri. Ananda Kumar

ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಕುಮಾರ್. ಪಿ.

Peon

ಸಹಾಯಕರು

15 Sri. Sambhashivaiah

ಶ್ರೀ ಸಾಂಬಶಿವಯ್ಯ     

Attender

ಅಟೆಂಡರ್