ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ…

Sree Siddaganga College of Education, a premier Institute of Education in the State of Karnataka is located in a motivating educational ambiance. The Institution was started in the year 1972 by Dr. Sree Sree Shivakumara Swamigalu, a saint President, Sree Siddaganga Math, who is a visionary in the field of Education. It was the fervent desire of the Revered Swamiji to start a good College of Education to prepare quality teachers to function at the Secondary School Level.

The College has achieved marvels in the last 4 decades of its existence and now it has emerged as a full fledged institution, occupying an honored place among the colleges of education in the State of Karnataka. The college has secured ranks (including I rank) year after year due to the strenuous efforts of dedicated teachers. Through this it is attracting students not only from different parts of Karnataka, but also from the states of Kerala, Andra Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra, Rajasthan and Delhi.

This Institution has a fine infrastructure and well equipped with all instructional facilities including computer, library and lab facilities. The College has been recognized by NCTE. The Institution has qualified and experienced staff members. The candidates appearing for the final examination completing the course with good percentage, qualifying with 95% to 100% results.


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಶಿಯೆಂದು ಹೆಸರಾಗಿರುವ, ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಹೆಬ್ಬಯಕೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೂರದೃಷ್ಠಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಡಾ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 1972ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಸದರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವು ಕಳೆದ 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಔನತ್ಯದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಕನರ್ಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವಯುತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಹಾಗು ನ್ಯಾಕ್ ನಿಂದ ‘ಎ’ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.